Chọn chỗ
Thanh toán
Hoàn thành

Sắp xếp

Thời gian khởi hành

Số ghế trống

13 : 00

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

Mỹ Đình - Big C - Thượng Lý (CT)

Danh sách điểm đón/trả

45 chỗ trống

Ghế ngồi
Giá vé khuyến mại áp dụng với khách thanh toán trước

Điểm đi

 • VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 13:00

Điểm đến

 • BX Thượng Lý 15:15

Tầng 1

Lái Xe
Phụ Xe
Cửa
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
A3
B3
C3
D3
A4
B4
C4
D4
A5
B5
C5
D5
A6
B6
C6
D6
A7
B7
C7
D7
A8
B8
C8
D8
A9
B9
C9
D9
A10
B10
C10
D10
E1
E2
E3
E4
E5

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

13:00 - 16/06/2024

a
0 đ

14 : 00

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

Mỹ Đình - Big C - Thượng Lý (CT)

Danh sách điểm đón/trả

45 chỗ trống

Ghế ngồi
Giá vé khuyến mại áp dụng với khách thanh toán trước

Điểm đi

 • VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 14:00

Điểm đến

 • BX Thượng Lý 16:15

Tầng 1

Lái Xe
Phụ Xe
Cửa
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
A3
B3
C3
D3
A4
B4
C4
D4
A5
B5
C5
D5
A6
B6
C6
D6
A7
B7
C7
D7
A8
B8
C8
D8
A9
B9
C9
D9
A10
B10
C10
D10
E1
E2
E3
E4
E5

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

14:00 - 16/06/2024

a
0 đ

15 : 00

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

Mỹ Đình - Big C - Thượng Lý (CT)

Danh sách điểm đón/trả

45 chỗ trống

Ghế ngồi
Giá vé khuyến mại áp dụng với khách thanh toán trước

Điểm đi

 • VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 15:00

Điểm đến

 • BX Thượng Lý 17:15

Tầng 1

Lái Xe
Phụ Xe
Cửa
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
A3
B3
C3
D3
A4
B4
C4
D4
A5
B5
C5
D5
A6
B6
C6
D6
A7
B7
C7
D7
A8
B8
C8
D8
A9
B9
C9
D9
A10
B10
C10
D10
E1
E2
E3
E4
E5

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

15:00 - 16/06/2024

a
0 đ

16 : 00

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

Mỹ Đình - Big C - Thượng Lý (CT)

Danh sách điểm đón/trả

45 chỗ trống

Ghế ngồi
Giá vé khuyến mại áp dụng với khách thanh toán trước

Điểm đi

 • VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 16:00

Điểm đến

 • BX Thượng Lý 18:15

Tầng 1

Lái Xe
Phụ Xe
Cửa
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
A3
B3
C3
D3
A4
B4
C4
D4
A5
B5
C5
D5
A6
B6
C6
D6
A7
B7
C7
D7
A8
B8
C8
D8
A9
B9
C9
D9
A10
B10
C10
D10
E1
E2
E3
E4
E5

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

16:00 - 16/06/2024

a
0 đ

17 : 00

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

Mỹ Đình - Big C - Thượng Lý (CT)

Danh sách điểm đón/trả

45 chỗ trống

Ghế ngồi
Giá vé khuyến mại áp dụng với khách thanh toán trước

Điểm đi

 • VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 17:00

Điểm đến

 • BX Thượng Lý 19:15

Tầng 1

Lái Xe
Phụ Xe
Cửa
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
A3
B3
C3
D3
A4
B4
C4
D4
A5
B5
C5
D5
A6
B6
C6
D6
A7
B7
C7
D7
A8
B8
C8
D8
A9
B9
C9
D9
A10
B10
C10
D10
E1
E2
E3
E4
E5

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

17:00 - 16/06/2024

a
0 đ

18 : 00

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

Mỹ Đình - Big C - Thượng Lý (CT)

Danh sách điểm đón/trả

45 chỗ trống

Ghế ngồi
Giá vé khuyến mại áp dụng với khách thanh toán trước

Điểm đi

 • VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 18:00

Điểm đến

 • BX Thượng Lý 20:15

Tầng 1

Lái Xe
Phụ Xe
Cửa
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
A3
B3
C3
D3
A4
B4
C4
D4
A5
B5
C5
D5
A6
B6
C6
D6
A7
B7
C7
D7
A8
B8
C8
D8
A9
B9
C9
D9
A10
B10
C10
D10
E1
E2
E3
E4
E5

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

18:00 - 16/06/2024

a
0 đ

19 : 00

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

Mỹ Đình - Big C - Thượng Lý (CT)

Danh sách điểm đón/trả

45 chỗ trống

Ghế ngồi
Giá vé khuyến mại áp dụng với khách thanh toán trước

Điểm đi

 • VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 19:00

Điểm đến

 • BX Thượng Lý 21:15

Tầng 1

Lái Xe
Phụ Xe
Cửa
A1
B1
C1
D1
A2
B2
C2
D2
A3
B3
C3
D3
A4
B4
C4
D4
A5
B5
C5
D5
A6
B6
C6
D6
A7
B7
C7
D7
A8
B8
C8
D8
A9
B9
C9
D9
A10
B10
C10
D10
E1
E2
E3
E4
E5

Ghế trống

Ghế đã đặt

Ghế đang chọn

Ghế đã bán

Ghế không bán

VP 30 MỸ ĐÌNH,HN. ĐT: 0246.259.2222 BX Thượng Lý

19:00 - 16/06/2024

a
0 đ
Điểm đi

Điểm đến